چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
مقاله/

عصر ارتباطات و جایگاه میراث ملفوظ(گویش ها)

زبان فارسی نیز بخشی از هویت ملی ایرانیان و رکنی از ارکان هویت ملی ایرانیان است و بالتبع گویش های محلی نیز در ایران بخشی از زبان فارسی هستند و هویت ما از گویش های ما جدا نیستند و شناسایی و حفظ گویش ها، عامل تحکیم هویت ملی کشور است.

به گزارش صبح اردستان، حسین نقدی بادی/ زبان یکی از پدیده های طبیعی این جهان است  همیشه این سوال مطرح است که آیا قبل از تمدن و پیشرفت علوم، زبان وجود داشته و یا بعد از آن ایجاد شده است؟ با طرح این موضوع مشاهده می کنیم کهشاهد یک نظام قانونمند و پیچیده در میان جوامع اولیه بشری بوده ایم و زبان و گویش ها در جوامع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

زبان فارسی نیز بخشی از هویت ملی ایرانیان و رکنی از ارکان هویت ملی ایرانیان است و بالتبع گویش های محلی  نیز در ایران بخشی از زبان فارسی هستند و هویت ما از گویش های ما جدا نیستند و شناسایی و حفظ گویش ها، عامل تحکیم هویت ملی کشور است.

چنانچه ثبت و ضبط گویش‌ها به عنوان میراث معنوی کشور مورد توجه قرار نگیرداحتمال این که گویش‌ها به فراموشی سپرده شوند بسیار است و نباید در کنار میراث مکتوب از اهمیت میراث ملفوظ و گویش هایی که در جای جای ایران زمین موجود است غافل شد ولی متاسفانه کمتر این احساس خطر و نیاز به حفظ و حراست به سمت گویش های موجود در کشور و از بین رفتن آن وجود داردو هنوز می بینیم که ارزش گویش ها در ترازوی فرهنگ و میراث فرهنگی چنان که باید و شاید شناخته نشده است.

در این راستا اخیرافرهنگستان زبان و ادب فارسی در عرصه حفظ و تقویت گویش های محلی اقداماتی انجام داده  و انتشار مجله (گویش شناسی) و برگزاری همایش ها و گرد همایی هااز جمله این اقدامات است و باید بپذیریم عدم ورود به این امر یک تهدید جهانی است و تسلط رسانه ها سبب می شود تا زبان ها و لهجه های محلی به تدریج فراموش شوند.

 اینجاست که  برای حفظ و احیای گویش های محلی که ریشه در آداب و رسوم محلی دارد باید اهتمام کرد و ورود این مباحث در حیطه آموزشی استانی بسیار موثر خواهد بود.

 باید اذعان کرد که سادگی، بی تکلفی، پرهیز از قلمبه گویی، خصوصیات عمده این گویش ها است  و از دل مردمان ساده نقش برآمده است و تاکید بر جنگ فقر و غنا خصوصیت دیگر اکثر این گویش ها است کما اینکه پند آموز بودن اشعار و ضرب المثل ها خصوصیت دیگرگویش های مرکزی ایران و این مفاهیم است که  با منافع گسترده سلطه جهانی در تضاد است و دنیای سلطه امروز می خواهد با حذف این خرده فرهنگها، سخنگوی جهان شود و همه را زیر سلطه بگیرد ولی تا به حال خوشبختانه با وجود این همه هجمه تعدادی ازگویشهای محلی بدلیل قرار گرفتن در جغرافیای سیاسی خاص منطقه ای، کمتر مورد هجوم ، تغییر و انقراض قرار گرفته اند و از آنجایی که گویشهای محلی حاوی فرهنگ، آداب، تاریخ و تمدن مناطق مختلف هستندبا تحقیق و بررسی آنها، دستاوردهای بسیار خوبی را در حوزه زبانشناسی و ادبیات محلی می توان تصور کرد.

انتهای پیام / کد خبر19696

مطالب مرتبط

جستجو

نظرسنجی

در حال حاضر نظرسنجی نداریم.

آخرین اخبار